Návštěvní řád

  Návštěvní řád Refresh Club, Heyrovského 1579/1, 708 00 Ostrava – Poruba

Vstupem do provozovny je návštěvník povinen seznámit se s Návštěvním řádem, dodržovat veškerá jeho ustanovení, a také řídit se veškerými pokyny obsluhy. Návštěvní řád je vyvěšen na viditelném a přístupném místě.

Návštěvník je povinen seznámit se s obsluhou sauny a vířivé vany, také s obsluhou veškerých zařízení před jejich použitím a tyto návody dodržovat. Návody (cedulky, štítky s pokyny a popisy), jsou umístěny vždy na viditelném místě poblíž každého zařízení, popřípadě na místě tomu určeném. Informovat se můžete také u obsluhy wellness.

 Obsluha provozovny je oprávněna vykázat návštěvníky, kteří nedodržují návštěvní řád, pokyny obsluhy, chovají se nevhodně, hlučně, jejich chování, oděv či čistota neodpovídají dobrým mravům. Takto vykázaným návštěvníkům nebude uhrazené vstupné vráceno.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení, poškození zdraví svého i ostatních návštěvníků. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek ve všech prostorách provozovny, dodržovat osobní očistu a čistotu všech zařízení wellness. Dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Návštěvníci jsou povinni hlásit obsluze škody na majetku, nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny. V případě úrazu, požáru nebo jiné náhlé události ohrožující zdraví či majetek, návštěvník neprodleně kontaktuje pracovníka provozovny, je-li to nutné nejdřív zavolá na linku tísňového volání 112.

Do provozovny Refresh Clubu vstupuje každý na vlastní zodpovědnost. Děti mohou do provozovny vstoupit pouze v doprovodu zákonného zástupce, popř. jím zmocněné osoby starší 18-ti let, která za ně po celou dobu pobytu po všech stránkách zodpovídá.

V provozovně platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý povinen pohybovat se opatrně tak, aby nedošlo k úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které sobě či jiným návštěvníkům způsobí návštěvník vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů.

U vstupních dveří v odkládacím prostoru si každý návštěvník svlékne svrchní oděv a přezuje obuv. Ve všech prostorách provozovny se pohybuje v protiskluzové obuvi, kterou vyzouvá před vstupem do sauny nebo vířivé vany.

Návštěvník může využít občerstvení minibaru v Relaxační zóně. Konzumace občerstvení je povolena pouze v Relaxační zóně. Je zakázáno vnášet a konzumovat občerstvení ve Wellness zóně (v odpočinkovém prostoru, sauně, vířivé vaně).

Každý návštěvník obdrží čisté prostěradlo a osušku. Z důvodu zachování hygienického prostředí je při sezení na lavicích sauny a ležení na lehátkách v odpočinkové zóně povinnost používat k podložení těla saunovací prostěradlo, nebo jinou vhodnou textílii. Návštěvník sauny musí dbát na to, aby textílie nezasahovaly do topného tělesa a infrazářičů a to i po opuštění sauny.

Před započetím procedury ve vířivé vaně či sauně je návštěvník povinen se řádně umýt mýdlem a osprchovat. Každý návštěvník podstupuje sprchu na vlastní zodpovědnost. Je povinen se při vstupu i výstupu ze sprchového koutu přidržovat madel.

Po ukončení návštěvy návštěvník zkontroluje, zda v prostoru objektu nic nezapomněl (za zapomenuté věci v provozovně nenese provozovatel žádnou odpovědnost). Obsluha zkontroluje prostory a zařízení. Návštěvník vrátí zapůjčené věci a klíče/čip, zaplatí konzumaci, případně další náklady. Došlo-li vinou návštěvníka k poškození objektu provozovny, majetku, k hrubému znečištění prostorů nebo zařízení, nebo ke ztrátě, je návštěvník povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu.

Provozní doba: Provozovna Refresh Clubu je zpřístupněna dle objednání. Respektujte prosím dobu příchodu (max. 10 min. předem) a odchodu dle vaší objednávky.

Vstup do wellness centra je zakázán osobám:
· opilým, pod vlivem drog, nebo jiných omamných látek
· s příznaky akutního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka, malátnost, nevolnost, kašel, zánět dýchacích cest, zánět očních spojivek)
· s přenosnou kožní chorobou, hnisající nebo krvácející ránou
· zahmyzeným, postiženým parazity
· se střevními nemocemi, nemocemi provázenými výtokem
· s infekčními nemocemi, přenosnými nemocemi, bacilonosičům
· osobám nacházejícím se v karanténě, nebo osobám, které přišly do styku s lidmi s přenosnou nemocí a nebyly izolovány

Je zakázáno:
· Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
· Vodit do provozovny zvířata
· Navštěvovat wellness v době nemoci či v karanténě
· Vnášet drogy, omamné a psychotropní látky, nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout obsluha provozovny
· Vstupovat do prostor wellness bez přezůvek, vstupovat do sauny v obuvi
· Konzumovat potraviny a nápoje mimo místa vyhrazená k tomuto účelu
· Sedět či ležet v sauně na lavicích bez podložení prostěradlem
· Sedat na okraje vířivé vany, skákat do vířivé vany
· Překračovat kapacitu sauny 4 osoby, či vířivé vany 1 osoba
· Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek (např. běhat po prostorech, dělat velký hluk, volat o pomoc bez příčiny…)
· Znečišťovat prostory a vodu nevhodným chováním (např. pliváním a odpadky)
· Vstupovat do sauny, vířivé vany, sprchy se žvýkačkou, jídlem, nápoji
· Vnášet do sauny, vířivé vany, sprchy skleněné a ostré předměty
· Používat jakékoliv holící potřeby a přístroje
· Manipulovat s elektrickým ovládáním sauny a vířivé vany bez předchozího seznámení se s návodem na použití
· Používat elektrická a technická zařízení bez předchozího seznámení se s návody na použití
· Neoprávněně používat záchranné prostředky (hasící přístroj) a předměty první pomoci (lékárnička)
· Ničit zařízení a vybavení provozovny

Každý návštěvník odpovídá za svůj zdravotní stav a za zdravotní stav nezletilých, které doprovází. Při pochybnostech o vhodnosti využití wellness procedur je nutná konzultace se svým lékařem. Každý návštěvník absolvuje procedury na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídá po všech stránkách dospělá osoba, která je doprovází.

Žádáme návštěvníky, aby pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí dodržovali tento Návštěvní řád, provozní pokyny, návody na použití zařízení a přístrojů, všechna upozornění na informačních cedulkách umístěných v provozovně a běžné zásady slušného chování.

D Ě K U J E M E

Důležitá telefonní čísla:
Tísňová linka 112
Telefonní kontakt na obsluhu 777 174 004
Policie 158
Hasiči 150
První pomoc 155

Návštěvní řád je platný od 11.2.2024
Vyhledávání